Φύλο API

Προσδιορίστε το φύλο από το όνομα, το ονοματεπώνυμο ή το email.

https://api.genderapi.io/api/?name={name}
{
  name:"{name}",
  gender:"{gender}",
  country:"{country}",
  probability:999999,
  remaining_credits:888888
}

Λάβετε Τώρα 200 Credits Εντελώς Δωρεάν!
{
  status:false,
  errorno:93,
  errmsg:"query limit reached"
}

Λάβετε Τώρα 200 Credits Εντελώς Δωρεάν!

Τι περιλαμβάνει το Φύλο API

Σύνολο Ονομάτων
4.080.692
Υποστηριζόμενες Χώρες
249
Διαθεσιμότητα
99.9%

Χαρακτηριστικά

Προσδιορίστε το φύλο από το όνομα

Μάθετε σε ποιο φύλο ανήκει ρωτώντας το όνομα.

 • Βρείτε το φύλο από το όνομα.
 • Βρείτε το φύλο από το ονοματεπώνυμο.
 • Μπορούμε να προσδιορίσουμε το φύλο και των δύο 'Anna White', 'White, Anna' και με πολλές παραλλαγές.

Προσδιορίστε το φύλο από τη διεύθυνση e-mail

Τώρα μπορούμε να εκτιμήσουμε το φύλο του ατόμου από το email.

 • Βρείτε το φύλο από τη διεύθυνση email.
 • Μπορούμε να προσδιορίσουμε το φύλο της 'Anna' από τα email '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]' και με πολλές παραλλαγές.
Προσδιορίστε το φύλο από τη διεύθυνση e-mail

Επεξεργασία και Ενημέρωση Excel CSV Αρχείου

Μπορούμε να επεξεργαστούμε και να ενημερώσουμε αρχεία XLS και CSV με πληροφορίες φύλου.

 • Ανεβάστε τα μεγάλα XLS και CSV αρχεία σας.
 • Κατεβάστε το νέο CSV αρχείο που περιέχει τα δεδομένα φύλου και χώρας.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα σας εντός λεπτών.
 • Βρείτε το φύλο χρησιμοποιώντας το όνομα, το ονοματεπώνυμο ή το email.
 • Ενεργοποίηση Φίλτρου Χώρας (προαιρετικό)
Επεξεργασία και Ενημέρωση Excel CSV Αρχείου

Πρόσθετο GenderAPI για το Google Sheets™

Χρησιμοποιήστε το πρόσθετο GenderAPI.io για το Google Sheets™ για να καθορίσετε γρήγορα και εύκολα το φύλο των δεδομένων ονομάτων και email.

 • Επιλέξτε τη στήλη που περιέχει ονόματα ή email στο Sheets.
 • Κάντε κλικ στο 'Extensions => GenderAPI.io => Determine Gender' στο μενού.
 • Επιλέξτε τη στήλη όπου θα γραφτεί το αποτέλεσμα του φύλου και κάντε κλικ στο 'Run'.
 • Αυτό είναι όλο! Όλα τα βήματα είναι απλά και γρήγορα.
Εγκαταστήστε τώρα!

Ενσωμάτωση

Κατεβάστε το παράδειγμα ενσωμάτωσης που έχουμε ετοιμάσει για τις πιο προτιμώμενες γλώσσες λογισμικού από τη βιβλιοθήκη μας και ενσωματώστε το άμεσα.

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την εύκολη ενσωμάτωση στο σύστημά σας.

Δημιουργούμε τα αρχεία πόρων έτσι ώστε να καταλαμβάνουν τον λιγότερο χώρο στο σύστημά σας.

Λάβετε ακριβή αποτελέσματα κατά 99,9% βάσει εκατομμυρίων αναλύσεων που έχουμε πραγματοποιήσει.

php logo
java logo
c++ logo
jquery logo
python logo
ruby logo
visual logo
android logo
swift logo
javascript logo

Τεκμηρίωση API

Ακολουθούν δείγματα κώδικα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.

Επιλέξτε Γλώσσα Προγραμματισμού
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'name' => 'abraham',
    'key' => '<YourAPIkey>'
  ]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'maria',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' . $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'maria',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=maria&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=maria&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=maria&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "maria")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
var requestOptions = {
  method: 'GET',
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));

POST
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "maria");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));

GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
var settings = {
"url": "https://api.genderapi.io/api/",
"method": "POST",
"timeout": 0,
"headers": {
  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
"data": {
  "name": "maria",
  "key": "<YourAPIkey>"
}
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=maria&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);

GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("name", "maria"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "maria");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<Your-API-Key>'

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=maria' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'

GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>'));
http.StreamedResponse response = await request.send(); if (response.statusCode == 200) { print(await response.stream.bytesToString()); } else { print(response.reasonPhrase); }
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client {}
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
package main
import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=maria&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=maria&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=maria&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');

let data = qs.stringify({
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();

GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {}
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'maria',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=maria')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=maria" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=maria&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=maria&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

GET
library(httr)
res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>") cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'maria',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))

GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "maria",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)

GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=maria&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "maria");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(&params);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "name=abraham&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>'

POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='abraham' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'

GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=abraham&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/'

Τιμές

Free

€0

 • 200 αιτ./μέρα
 • Excel & CSV
 • 24/7 υποστήριξη
 • Χωρίς Όριο Τιμής
 • Διάρκεια: 1 ημέρα

Εγγραφή
Start-Up

6.99/μήνα

 • 10.000 αιτ./μήνα
 • Excel & CSV
 • 24/7 υποστήριξη
 • Χωρίς Όριο Τιμής
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Αγόρασε Τώρα
Medium

19.99/μήνα

 • 200.000 αιτ./μήνα
 • Excel & CSV
 • 24/7 υποστήριξη
 • Χωρίς Όριο Τιμής
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Αγόρασε Τώρα
Average
Δημοφιλές

39.99/μήνα

 • 1.000.000 αιτ./μήνα
 • Excel & CSV
 • 24/7 υποστήριξη
 • Χωρίς Όριο Τιμής
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Αγόρασε Τώρα
Large

99.99/μήνα

 • 5.000.000 αιτ./μήνα
 • Excel & CSV
 • 24/7 υποστήριξη
 • Χωρίς Όριο Τιμής
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Αγόρασε Τώρα
X-Large

189.99/μήνα

 • 30.000.000 αιτ./μήνα
 • Excel & CSV
 • 24/7 υποστήριξη
 • Χωρίς Όριο Τιμής
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Αγόρασε Τώρα