API Documentatie

Foutcodes

{
  "status":false,
  "errno":94,
  "errmsg":"invalid or missing key",
}
errno errmsg Beschrijving
50 access denied Ongeautoriseerd IP-adres of Referrer. Controleer je toegangsrechten.
90 invalid country code Controleer ondersteunde landcodes. ISO 3166-1 alpha-2
91 name not set || email not set Ontbrekende naam of e-mail parameter in je aanvraag.
92 too many names || too many emails De limiet is 100 voor namen, 50 voor e-mails in één aanvraag.
93 limit reached Het API-sleutel tegoed is op.
94 invalid or missing key De API-sleutel kan niet worden gevonden.
99 API key has expired Vernieuw je API-sleutel.

Postman

 • 1. Download postman-configuratiebestand (klik met de rechtermuisknop op de link en klik op 'Opslaan als'). Open Postman, klik op Bestand->Importeren
 • 2. Klik op de hoofdmap genaamd 'GenderAPI.io'
 • 3. Klik op het tabblad Autorisatie en plak je API-sleutel. Registreer en ontvang je gratis 200 credits/dag

Naam naar Geslacht


Enkele Naam

Standaard gebruik van verzoek met enkele naam


GET /api/?name=Anna&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=Anna&key=<YourAPIkey>
Selecteer Uw Programmeertaal
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'name' => 'abraham',
    'key' => '<YourAPIkey>'
  ]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'maria',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' . $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'maria',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=maria&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=maria&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=maria&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "maria")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
var requestOptions = {
  method: 'GET',
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));

POST
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "maria");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));

GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
var settings = {
"url": "https://api.genderapi.io/api/",
"method": "POST",
"timeout": 0,
"headers": {
  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
"data": {
  "name": "maria",
  "key": "<YourAPIkey>"
}
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=maria&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);

GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("name", "maria"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "maria");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<Your-API-Key>'

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=maria' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'

GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>'));
http.StreamedResponse response = await request.send(); if (response.statusCode == 200) { print(await response.stream.bytesToString()); } else { print(response.reasonPhrase); }
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client {}
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
package main
import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=maria&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=maria&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=maria&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');

let data = qs.stringify({
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();

GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {}
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'maria',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=maria')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=maria" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=maria&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=maria&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

GET
library(httr)
res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>") cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'maria',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))

GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "maria",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)

GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=maria&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "maria");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(&params);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "name=abraham&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>'

POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='abraham' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'

GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=abraham&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/'


ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 7295,
  "expires": 1717069765,
  "q": "anna",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "4ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat
duration String milliseconds "4ms" Verwerkingstijd van je aanvraag op de server

Enkele Naam met Landfilter

In één land kan een naam vrouwelijk zijn, terwijl dezelfde naam in een ander land mannelijk kan zijn.
Door het landfilter aan je zoekopdrachten toe te voegen, kun je geslachtsinformatie verkrijgen die specifiek is voor dat land.
Vind de ISO 3166-1 alpha-2 landcodes

* Als er geen resultaat is met het gegeven landfilter, geven we het wereldwijde naamresultaat.


GET /api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>
Selecteer Uw Programmeertaal
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'name' => 'Anna',
    'key' => '<YourAPIkey>',
    'country' => 'US'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
$response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'Anna',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
     echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();


POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'Anna',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>").asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "Anna")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .field("country", "US")
  .asString();

GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "Anna");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");
urlencoded.append("country", "US");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "name": "Anna",
    "key": "<YourAPIkey>",
    "country": "US"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("name", "Anna"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
collection.Add(new("country", "US"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "Anna");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
request.AddParameter("country", "US");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=Anna' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>' \
  --data-urlencode 'country=US'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'Anna',
    'key': '<YourAPIkey>',
    'country': 'US'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=Anna')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .send('country=US')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=Anna" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&country=US" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
  dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'Anna',
  'key' = '<YourAPIkey>',
  'country' = 'US'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "Anna",
  "key" = "<YourAPIkey>",
  "country" = "US"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
  .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "Anna");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");
  params.insert("country", "US");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='Anna' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  'country'='US' \
  'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US' \
  'https://api.genderapi.io/api/'
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 7295,
  "expires": 1717069765,
  "q": "anna",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "4ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat
duration String milliseconds "4ms" Verwerkingstijd van je aanvraag op de server

Meerdere Namen

Je kunt meerdere namen tegelijk opvragen. De maximale limiet is 100.


GET /api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>
Selecteer Uw Programmeertaal
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());


POST
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "Anna");
request.AddParameter("name", "james");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

GET
curl --location --globoff 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=Anna' \
  --data-urlencode 'name=james' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'

GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}


POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}


GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")
  .asString();


POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "Anna")
  .field("name", "james")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();


GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));

POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "Anna");
urlencoded.append("name", "james");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));

GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "name": "Anna",
    "name": "james",
    "key": "<YourAPIkey>"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);

GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);


POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);


GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });


POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });


GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name%5B%5D=Anna&name%5B%5D=james&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
  var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();

GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});


POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'Anna',
    'name': 'james',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});


GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
if (res.error) throw new Error(res.error);
  console.log(res.raw_body);
});


POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=Anna')
  .send('name=james')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
        console.log(res.raw_body);
});


GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name%5B%5D=Anna&name%5B%5D=james&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=Anna" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&name=james" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

code>

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();


POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
  'name' => 'Anna',
  'name' => 'james',
  'key' => '<YourAPIkey>'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'Anna',
  'name' => 'james',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'Anna',
  'name' => 'james',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name%5B%5D=Anna&name%5B%5D=james&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)


GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))

POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'Anna',
  'name' = 'james',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))

GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "Anna",
  "name" = "james",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)

GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body


POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body


GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "Anna");
  params.insert("name", "james");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'

POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='Anna' \
  'name'='james' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'

GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/'

GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


POST
let parameters = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 2,
  "remaining_credits": 7291,
  "expires": 1717069765,
  "q": "anna;james brown",
  "names": [
    {
      "name": "james",
      "q": "james brown",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 70373,
      "probability": 99
    },
    {
      "name": "anna",
      "q": "anna",
      "gender": "female",
      "country": "US",
      "total_names": 80455,
      "probability": 99
    }
  ],
  "duration": "2ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
names Array Any Lijst van je resultaten
duration String milliseconds("4ms") Verwerkingstijd van je aanvraag op de server
names(Array)
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat

Meerdere Namen met Landfilter

In één land kan een naam vrouwelijk zijn, terwijl dezelfde naam in een ander land mannelijk kan zijn.
Door het landfilter aan je zoekopdrachten toe te voegen, kun je geslachtsinformatie verkrijgen die specifiek is voor dat land.
Vind de ISO 3166-1 alpha-2 landcodes

* Als er geen resultaat is met het gegeven landfilter, geven we het wereldwijde naamresultaat.

* Je kunt meerdere namen tegelijk opvragen. De maximale limiet is 100.


POST /api/name/multi/country HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/json

{
"key":"<YourAPIkey>",
"data":[
    {"name":"Andrea","country":"DE"},
    {"name":"andrea","country":"IT"},
    {"name":"james","country":"US"}
  ]
}

Selecteer Uw Programmeertaal
POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country");
var content = new StringContent("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/name/multi/country", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{" + "\n" +
@"	""key"":""YourApiKey""," + "\n" +
@"  ""data"":[{""name"":""Andrea"",""country"":""DE""},{""name"":""andrea"",""country"":""IT""},{""name"":""james"",""country"":""US""}]" + "\n" +
@"}";
request.AddStringBody(body, DataFormat.Json);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}'
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var data = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
        "name": "james",
        "country": "US"
    }
  ]
});
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/name/multi/country'));
request.body = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader(`{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
  }`)

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}")
  .asString();

POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

const raw = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "name": "Andrea",
        "country": "DE"
      },
      {
        "name": "andrea",
        "country": "IT"
      },
      {
        "name": "james",
        "country": "US"
      }
    ]
  }),
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

xhr.send(data);
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/json".toMediaType()
val body = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
const axios = require('axios');
let data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
.then((response) => {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch((error) => {
  console.log(error);
});

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/name/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

req.write(postData);

req.end();
POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "name": "Andrea",
        "country": "DE"
      },
      {
        "name": "andrea",
        "country": "IT"
      },
      {
        "name": "james",
        "country": "US"
      }
    ]
  })

};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "name": "Andrea",
        "country": "DE"
      },
      {
        "name": "andrea",
        "country": "IT"
      },
      {
        "name": "james",
        "country": "US"
      }
    ]
  }))
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
});

POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/name/multi/country"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/json"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}";;

let reqBody =
  let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country" in
  let headers = Header.init ()
    |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
POST
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
  }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/json'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/json'
];
$body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
}';
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country', $headers, $body);
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/name/multi/country');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n	"key":"<YourAPIkey>",\n  "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]\n}');
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/name/multi/country');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}');
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/json")

$body = @"
{
  `"key`":`"<YourAPIkey>`",
  `"data`":[{`"name`":`"Andrea`",`"country`":`"DE`"},{`"name`":`"andrea`",`"country`":`"IT`"},{`"name`":`"james`",`"country`":`"US`"}]
}
"@

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
POST
import http.client
import json

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
conn.request("POST", "/api/name/multi/country", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST
import requests
import json

url = "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country"

payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/json'
)

body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
}';

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country", body = body, add_headers(headers))

cat(content(res, 'text'))
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/json"
)
params = "{
  \"key\": \"<YourAPIkey>\",
  \"data\": [
    {
      \"name\": \"Andrea\",
      \"country\": \"DE\"
    },
    {
      \"name\": \"andrea\",
      \"country\": \"IT\"
    },
    {
      \"name\": \"james\",
      \"country\": \"US\"
    }
  ]
}"
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country", .opts=list(postfields = params, httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "httppost")
cat(res)
POST
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/json".parse()?);

  let data = r#"{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
}"#;

  let json: serde_json::Value = serde_json::from_str(&data)?;

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
    .headers(headers)
    .json(&json);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
printf '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country' \
  Content-Type:'application/json'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --body-data '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}' \
  'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country'
POST
let parameters = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 3,
  "remaining_credits": 7265,
  "expires": 1717069765,
  "names": [
    {
      "name": "andrea",
      "q": "Andrea",
      "gender": "female",
      "country": "DE",
      "total_names": 644,
      "probability": 88
    },
    {
      "name": "andrea",
      "q": "andrea",
      "gender": "male",
      "country": "IT",
      "total_names": 13537,
      "probability": 98
    },
    {
      "name": "james",
      "q": "james",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 45274,
      "probability": 100
    }
  ],
  "duration": "5ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
names Array Any Lijst van je resultaten
duration String milliseconds("4ms") Verwerkingstijd van je aanvraag op de server
names(Array)
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat

E-mail naar Geslacht


Enkele E-mail

Standaard gebruik van enkele e-mailverzoek


GET /api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/email/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[email protected]&key=<YourAPIkey>
Selecteer Uw Programmeertaal
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'email' => '[email protected]',
    'key' => '<YourAPIkey>'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();
GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
}
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
$response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
GET
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/email/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/"

payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[email protected]&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .asString();
POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
var requestOptions = {
  method: 'GET',
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
POST
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 

var urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
}; 

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
"url": "https://api.genderapi.io/api/email/",
"method": "POST",
"timeout": 0,
"headers": {
  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
"data": {
  "email": "[email protected]",
  "key": "<YourAPIkey>"
}
}; 

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/email/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("email", "[email protected]"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/email/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<Your-API-Key>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
); 

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>'));

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}
POST
var headers = {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/'));
request.bodyFields = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

url := "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>"
method := "GET"

client := &http.Client {}
req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
res, err := client.Do(req)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
defer res.Body.Close()

body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
fmt.Println(string(body))
}

POST
package main
import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

url := "https://api.genderapi.io/api/email/"
method := "POST"

payload := strings.NewReader("[email protected]&key=<YourAPIkey>")

client := &http.Client {
}
req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

res, err := client.Do(req)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
defer res.Body.Close()

body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
fmt.Println(string(body))
}
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);
POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);
GET
const axios = require('axios');
let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });
POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {}
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});
POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'email': '[email protected]',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });
POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('[email protected]')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody = 
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "[email protected]&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody = 
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
library(httr)
res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'email' = '[email protected]',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "email" = "[email protected]",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body
POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


POST
let parameters = "[email protected]&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  'email'='[email protected]' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data '[email protected]&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/'

ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 4,
  "expires": 1717046468,
  "q": "[email protected]",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "11ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat
duration String milliseconds "4ms" Verwerkingstijd van je aanvraag op de server

Enkele E-mail met Landfilter

In één land kan een naam vrouwelijk zijn, terwijl dezelfde naam in een ander land mannelijk kan zijn.
Door het landfilter aan je zoekopdrachten toe te voegen, kun je geslachtsinformatie verkrijgen die specifiek is voor dat land.
Vind de ISO 3166-1 alpha-2 landcodes

* Als er geen resultaat is met het gegeven landfilter, geven we het wereldwijde naamresultaat.


GET /api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/email/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>
Selecteer Uw Programmeertaal
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'email' => '[email protected]',
    'key' => '<YourAPIkey>',
    'country' => 'US'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
$response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
     echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();


POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/email/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/"

payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>").asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .field("country", "US")
  .asString();

GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");
urlencoded.append("country", "US");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "email": "[email protected]",
    "key": "<YourAPIkey>",
    "country": "US"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/email/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("email", "[email protected]"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
collection.Add(new("country", "US"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
request.AddParameter("country", "US");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>' \
  --data-urlencode 'country=US'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/'));
request.bodyFields = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'email': '[email protected]',
    'key': '<YourAPIkey>',
    'country': 'US'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('[email protected]')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .send('country=US')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&country=US" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
  dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'email' = '[email protected]',
  'key' = '<YourAPIkey>',
  'country' = 'US'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "email" = "[email protected]",
  "key" = "<YourAPIkey>",
  "country" = "US"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
  .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");
  params.insert("country", "US");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  'email'='[email protected]' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  'country'='US' \
  'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/'
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
}
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
}
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 4,
  "expires": 1717046468,
  "q": "[email protected]",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "11ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat
duration String milliseconds "4ms" Verwerkingstijd van je aanvraag op de server

Meerdere E-mails

Je kunt meerdere e-mails tegelijk opvragen. De maximale limiet is 50.


GET /api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/email/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>
Selecteer Uw Programmeertaal
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location --globoff 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/'));
request.bodyFields = {
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "email": "[email protected]",
    "email": "[email protected]",
    "key": "<YourAPIkey>"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/?email%5B%[email protected]&email%5B%[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
  var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'email': '[email protected]',
    'email': '[email protected]',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
if (res.error) throw new Error(res.error);
  console.log(res.raw_body);
});

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('[email protected]')
  .send('[email protected]')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
        console.log(res.raw_body);
});

GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/?email%5B%[email protected]&email%5B%[email protected]&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
  'email' => '[email protected]',
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();
GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'email' => '[email protected]',
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'email' => '[email protected]',
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/email/?email%5B%[email protected]&email%5B%[email protected]&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/email/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/"

payload = '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'email' = '[email protected]',
  'email' = '[email protected]',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "email" = "[email protected]",
  "email" = "[email protected]",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  'email'='[email protected]' \
  'email'='[email protected]' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/'
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 2,
  "remaining_credits": 7276,
  "expires": 1717069765,
  "q": "[email protected];[email protected]",
  "names": [
    {
      "name": "anna",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "female",
      "country": "US",
      "total_names": 80455,
      "probability": 99
    },
    {
      "name": "james",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 70373,
    "probability": 99
    }
  ],
  "duration": "4ms"
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
names Array Any Lijst van je resultaten
duration String milliseconds("4ms") Verwerkingstijd van je aanvraag op de server
names(Array)
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat

Meerdere E-mails met Landfilter

In één land kan een naam vrouwelijk zijn, terwijl dezelfde naam in een ander land mannelijk kan zijn.
Door het landfilter aan je zoekopdrachten toe te voegen, kun je geslachtsinformatie verkrijgen die specifiek is voor dat land.
Vind de ISO 3166-1 alpha-2 landcodes

* Als er geen resultaat is met het gegeven landfilter, geven we het wereldwijde naamresultaat.

* Je kunt meerdere e-mails tegelijk opvragen. De maximale limiet is 50.


POST /api/email/multi/country HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/json

{
"key":"<YourAPIkey>",
"data":[
    {"email":"[email protected]","country":"DE"},
    {"email":"[email protected]","country":"IT"},
    {"email":"[email protected]","country":"US"}
  ]
}

Selecteer Uw Programmeertaal
POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country");
var content = new StringContent("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());


POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/email/multi/country", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{" + "\n" +
@"	""key"":""YourApiKey""," + "\n" +
@"  ""data"":[{""email"":""[email protected]"",""country"":""DE""},{""email"":""[email protected]"",""country"":""IT""},{""email"":""[email protected]"",""country"":""US""}]" + "\n" +
@"}";
request.AddStringBody(body, DataFormat.Json);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}'

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var data = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
    }
  ]
});
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/multi/country'));
request.body = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}


POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader(`{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
  }`)

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}")
  .asString();


POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

const raw = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));

POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "DE"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "IT"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
      }
    ]
  }),
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

xhr.send(data);

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/json".toMediaType()
val body = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);


POST
const axios = require('axios');
let data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
.then((response) => {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch((error) => {
  console.log(error);
});


POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

req.write(postData);

req.end();

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "DE"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "IT"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
      }
    ]
  })

};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});


POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "DE"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "IT"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
      }
    ]
  }))
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
});


POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/multi/country"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/json"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}";;

let reqBody =
  let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country" in
  let headers = Header.init ()
    |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)

POST
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
  }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/json'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/json'
];
$body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
}';
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country', $headers, $body);
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/multi/country');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n	"key":"<YourAPIkey>",\n  "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]\n}');
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/multi/country');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}');
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/json")

$body = @"
{
  `"key`":`"<YourAPIkey>`",
  `"data`":[{`"email`":`"[email protected]`",`"country`":`"DE`"},{`"email`":`"[email protected]`",`"country`":`"IT`"},{`"email`":`"[email protected]`",`"country`":`"US`"}]
}
"@

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

POST
import http.client
import json

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
conn.request("POST", "/api/email/multi/country", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import requests
import json

url = "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country"

payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)


POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/json'
)

body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
}';

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country", body = body, add_headers(headers))

cat(content(res, 'text'))

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/json"
)
params = "{
  \"key\": \"<YourAPIkey>\",
  \"data\": [
    {
      \"email\": \"[email protected]\",
      \"country\": \"DE\"
    },
    {
      \"email\": \"[email protected]\",
      \"country\": \"IT\"
    },
    {
      \"email\": \"[email protected]\",
      \"country\": \"US\"
    }
  ]
}"
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country", .opts=list(postfields = params, httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "httppost")
cat(res)

POST
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
})

response = https.request(request)
puts response.read_body


POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/json".parse()?);

  let data = r#"{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
}"#;

  let json: serde_json::Value = serde_json::from_str(&data)?;

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
    .headers(headers)
    .json(&json);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
printf '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country' \
  Content-Type:'application/json'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --body-data '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country'

POST
let parameters = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()ANTWOORD
{
  "status": true,
  "used_credits": 3,
  "remaining_credits": 7282,
  "expires": 1717069765,
  "duration": "6ms",
  "names": [
    {
      "name": "andrea",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "female",
      "country": "DE",
      "total_names": 644,
      "probability": 88
    },
    {
      "name": "andrea",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "male",
      "country": "IT",
      "total_names": 13537,
      "probability": 98
    },
    {
      "name": "james",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 45274,
      "probability": 100
    }
  ]
}
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
status Boolean true,false Controleer foutcodes indien onwaar
used_credits Integer Any Aantal gebruikte credits bij recente aanvraag
remaining_credits Integer Any Aantal resterende credits in je pakket
expires Integer Any Vervaldatum van je pakket in tijdstempel in seconden
names Array Any Lijst van je resultaten
duration String milliseconds("4ms") Verwerkingstijd van je aanvraag op de server
names(Array)
Veld Gegevenstype Waarde Beschrijving
q String Any Jouw zoekopdracht
name String Any De gevonden naam
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultaat van het geslacht
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Het meest voorkomende land
total_names Integer Any Het aantal voorbeelden
probability Integer 50 - 100 De procentuele waarschijnlijkheid van het resultaat