API Dokumentation

Felkoder

{
  "status":false,
  "errno":94,
  "errmsg":"invalid or missing key",
}
errno errmsg Beskrivning
50 access denied Obehörig IP-adress eller referent. Kontrollera dina åtkomstbehörigheter.
90 invalid country code Kontrollera landskoder som stöds. ISO 3166-1 alfa-2
91 name not set || email not set Saknar namn eller e-postparameter på din begäran.
92 too many names || too many emails Gränsen är 100 för namn, 50 för e-postmeddelanden i en begäran.
93 limit reached API-nyckelkrediteringen har avslutats.
94 invalid or missing key API-nyckeln kan inte hittas.
99 API key has expired Vänligen förnya din API-nyckel.

Postman

 • 1. Ladda ner postman-konfigurationsfilen (högerklicka på länken och klicka på 'Spara som'). Öppna Postman, klicka på Arkiv->Importera
 • 2. Klicka på root-mappen med namnet 'GenderAPI.io'
 • 3. Klicka på fliken Auktorisering och klistra in din API-nyckel. Registrera och få dina gratis 200 credits/dag

Namn till Kön


Ett namn

Grundläggande användning av begäran om ett namn


GET /api/?name=Anna&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=Anna&key=<YourAPIkey>
Välj ditt programmeringsspråk
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'name' => 'abraham',
    'key' => '<YourAPIkey>'
  ]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'maria',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' . $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'maria',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=maria&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=maria&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=maria&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "maria")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
var requestOptions = {
  method: 'GET',
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));

POST
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "maria");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));

GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
var settings = {
"url": "https://api.genderapi.io/api/",
"method": "POST",
"timeout": 0,
"headers": {
  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
"data": {
  "name": "maria",
  "key": "<YourAPIkey>"
}
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=maria&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);

GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("name", "maria"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "maria");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<Your-API-Key>'

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=maria' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'

GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>'));
http.StreamedResponse response = await request.send(); if (response.statusCode == 200) { print(await response.stream.bytesToString()); } else { print(response.reasonPhrase); }
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client {}
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
package main
import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=maria&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=maria&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=maria&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');

let data = qs.stringify({
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'maria',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();

GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {}
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'maria',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=maria')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=maria" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=maria&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=maria&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

GET
library(httr)
res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>") cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'maria',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))

GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "maria",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)

GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=maria&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name=abraham&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "maria");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(&params);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "name=abraham&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>'

POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='abraham' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'

GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&key=<YourAPIkey>'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=abraham&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/'


RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 7295,
  "expires": 1717069765,
  "q": "anna",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "4ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet
duration String milliseconds "4ms" Behandlingstid för din begäran på servern

Ett namn med Landsfilter

I ett land kan ett namn vara kvinnligt medan i ett annat land kan vara manligt.
Genom att lägga till landsfiltret i dina begäringar kan du få könsinformation som är specifik för det landet.
Hitta ISO 3166-1 alpha-2 landskoder

* Om det inte finns något resultat med ett visst landsfilter kommer vi att ge det globala namnresultatet.


GET /api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>
Välj ditt programmeringsspråk
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'name' => 'Anna',
    'key' => '<YourAPIkey>',
    'country' => 'US'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
$response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'Anna',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
     echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();


POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'Anna',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>").asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "Anna")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .field("country", "US")
  .asString();

GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "Anna");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");
urlencoded.append("country", "US");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "name": "Anna",
    "key": "<YourAPIkey>",
    "country": "US"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("name", "Anna"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
collection.Add(new("country", "US"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "Anna");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
request.AddParameter("country", "US");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=Anna' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>' \
  --data-urlencode 'country=US'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'Anna',
    'key': '<YourAPIkey>',
    'country': 'US'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=Anna')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .send('country=US')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=Anna" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&country=US" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
  dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'Anna',
  'key' = '<YourAPIkey>',
  'country' = 'US'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "Anna",
  "key" = "<YourAPIkey>",
  "country" = "US"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
  .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "Anna");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");
  params.insert("country", "US");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='Anna' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  'country'='US' \
  'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US' \
  'https://api.genderapi.io/api/'
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name=Anna&country=US&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "name=Anna&key=<YourAPIkey>&country=US"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 7295,
  "expires": 1717069765,
  "q": "anna",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "4ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet
duration String milliseconds "4ms" Behandlingstid för din begäran på servern

Flera namn

Du kan begära flera namn samtidigt. Maxgränsen är 100.


GET /api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>
Välj ditt programmeringsspråk
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());


POST
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("name", "Anna");
request.AddParameter("name", "james");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

GET
curl --location --globoff 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'name=Anna' \
  --data-urlencode 'name=james' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'

GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}


POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/'));
request.bodyFields = {
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}


GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")
  .asString();


POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("name", "Anna")
  .field("name", "james")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();


GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));

POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("name", "Anna");
urlencoded.append("name", "james");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));

GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "name": "Anna",
    "name": "james",
    "key": "<YourAPIkey>"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);

GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);


POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);


GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });


POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });


GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/?name%5B%5D=Anna&name%5B%5D=james&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
  var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'name': 'Anna',
  'name': 'james',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();

GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});


POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'name': 'Anna',
    'name': 'james',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});


GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
if (res.error) throw new Error(res.error);
  console.log(res.raw_body);
});


POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('name=Anna')
  .send('name=james')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
        console.log(res.raw_body);
});


GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/?name%5B%5D=Anna&name%5B%5D=james&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"name=Anna" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&name=james" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)

GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

code>

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();


POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
  'name' => 'Anna',
  'name' => 'james',
  'key' => '<YourAPIkey>'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'name' => 'Anna',
  'name' => 'james',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'name' => 'Anna',
  'name' => 'james',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/?name%5B%5D=Anna&name%5B%5D=james&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/"

payload = 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)


GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))

POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'name' = 'Anna',
  'name' = 'james',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))

GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "name" = "Anna",
  "name" = "james",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)

GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body


POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body


GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("name", "Anna");
  params.insert("name", "james");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'

POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/' \
  'name'='Anna' \
  'name'='james' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'

GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/'

GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/?name[]=Anna&name[]=james&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


POST
let parameters = "name=Anna&name=james&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 2,
  "remaining_credits": 7291,
  "expires": 1717069765,
  "q": "anna;james brown",
  "names": [
    {
      "name": "james",
      "q": "james brown",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 70373,
      "probability": 99
    },
    {
      "name": "anna",
      "q": "anna",
      "gender": "female",
      "country": "US",
      "total_names": 80455,
      "probability": 99
    }
  ],
  "duration": "2ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
names Array Any Lista över dina resultat
duration String milliseconds("4ms") Behandlingstid för din begäran på servern
names(Array)
Område Data typ Värde Beskrivning
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet

Flera namn med landsfilter

I ett land kan ett namn vara kvinnligt medan i ett annat land kan vara manligt.
Genom att lägga till landsfiltret i dina begäringar kan du få könsinformation som är specifik för det landet.
Hitta ISO 3166-1 alpha-2 landskoder

* Om det inte finns något resultat med ett visst landsfilter kommer vi att ge det globala namnresultatet.

* Du kan begära flera namn samtidigt. Maxgränsen är 100.


POST /api/name/multi/country HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/json

{
"key":"<YourAPIkey>",
"data":[
    {"name":"Andrea","country":"DE"},
    {"name":"andrea","country":"IT"},
    {"name":"james","country":"US"}
  ]
}

Välj ditt programmeringsspråk
POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country");
var content = new StringContent("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/name/multi/country", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{" + "\n" +
@"	""key"":""YourApiKey""," + "\n" +
@"  ""data"":[{""name"":""Andrea"",""country"":""DE""},{""name"":""andrea"",""country"":""IT""},{""name"":""james"",""country"":""US""}]" + "\n" +
@"}";
request.AddStringBody(body, DataFormat.Json);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}'
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var data = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
        "name": "james",
        "country": "US"
    }
  ]
});
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/name/multi/country'));
request.body = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader(`{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
  }`)

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}")
  .asString();

POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

const raw = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "name": "Andrea",
        "country": "DE"
      },
      {
        "name": "andrea",
        "country": "IT"
      },
      {
        "name": "james",
        "country": "US"
      }
    ]
  }),
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

xhr.send(data);
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/json".toMediaType()
val body = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
const axios = require('axios');
let data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
.then((response) => {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch((error) => {
  console.log(error);
});

POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/name/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
});

req.write(postData);

req.end();
POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "name": "Andrea",
        "country": "DE"
      },
      {
        "name": "andrea",
        "country": "IT"
      },
      {
        "name": "james",
        "country": "US"
      }
    ]
  })

};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "name": "Andrea",
        "country": "DE"
      },
      {
        "name": "andrea",
        "country": "IT"
      },
      {
        "name": "james",
        "country": "US"
      }
    ]
  }))
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
});

POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/name/multi/country"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/json"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}";;

let reqBody =
  let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country" in
  let headers = Header.init ()
    |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
POST
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
  }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/json'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/json'
];
$body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
}';
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country', $headers, $body);
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/name/multi/country');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n	"key":"<YourAPIkey>",\n  "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]\n}');
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/name/multi/country');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}');
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/json")

$body = @"
{
  `"key`":`"<YourAPIkey>`",
  `"data`":[{`"name`":`"Andrea`",`"country`":`"DE`"},{`"name`":`"andrea`",`"country`":`"IT`"},{`"name`":`"james`",`"country`":`"US`"}]
}
"@

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
POST
import http.client
import json

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
conn.request("POST", "/api/name/multi/country", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST
import requests
import json

url = "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country"

payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/json'
)

body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
}';

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country", body = body, add_headers(headers))

cat(content(res, 'text'))
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/json"
)
params = "{
  \"key\": \"<YourAPIkey>\",
  \"data\": [
    {
      \"name\": \"Andrea\",
      \"country\": \"DE\"
    },
    {
      \"name\": \"andrea\",
      \"country\": \"IT\"
    },
    {
      \"name\": \"james\",
      \"country\": \"US\"
    }
  ]
}"
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country", .opts=list(postfields = params, httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "httppost")
cat(res)
POST
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/json".parse()?);

  let data = r#"{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "name": "Andrea",
      "country": "DE"
    },
    {
      "name": "andrea",
      "country": "IT"
    },
    {
      "name": "james",
      "country": "US"
    }
  ]
}"#;

  let json: serde_json::Value = serde_json::from_str(&data)?;

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")
    .headers(headers)
    .json(&json);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
printf '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country' \
  Content-Type:'application/json'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --body-data '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"name":"Andrea","country":"DE"},{"name":"andrea","country":"IT"},{"name":"james","country":"US"}]
}' \
  'https://api.genderapi.io/api/name/multi/country'
POST
let parameters = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"name\":\"Andrea\",\"country\":\"DE\"},{\"name\":\"andrea\",\"country\":\"IT\"},{\"name\":\"james\",\"country\":\"US\"}]\n}"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/name/multi/country")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 3,
  "remaining_credits": 7265,
  "expires": 1717069765,
  "names": [
    {
      "name": "andrea",
      "q": "Andrea",
      "gender": "female",
      "country": "DE",
      "total_names": 644,
      "probability": 88
    },
    {
      "name": "andrea",
      "q": "andrea",
      "gender": "male",
      "country": "IT",
      "total_names": 13537,
      "probability": 98
    },
    {
      "name": "james",
      "q": "james",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 45274,
      "probability": 100
    }
  ],
  "duration": "5ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
names Array Any Lista över dina resultat
duration String milliseconds("4ms") Behandlingstid för din begäran på servern
names(Array)
Område Data typ Värde Beskrivning
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet

E-postadress till Kön


En e-postadress

Grundläggande användning av begäran om en e-postadress


GET /api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/email/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[email protected]&key=<YourAPIkey>
Välj ditt programmeringsspråk
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'email' => '[email protected]',
    'key' => '<YourAPIkey>'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();
GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
}
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
$response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
GET
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import http.client
conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/email/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/"

payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[email protected]&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .asString();
POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
var requestOptions = {
  method: 'GET',
  redirect: 'follow'
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
POST
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 

var urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
}; 

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
"url": "https://api.genderapi.io/api/email/",
"method": "POST",
"timeout": 0,
"headers": {
  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
"data": {
  "email": "[email protected]",
  "key": "<YourAPIkey>"
}
}; 

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/email/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("email", "[email protected]"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/email/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<Your-API-Key>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
); 

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>'));

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}
POST
var headers = {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/'));
request.bodyFields = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

url := "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>"
method := "GET"

client := &http.Client {}
req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
res, err := client.Do(req)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
defer res.Body.Close()

body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
fmt.Println(string(body))
}

POST
package main
import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

url := "https://api.genderapi.io/api/email/"
method := "POST"

payload := strings.NewReader("[email protected]&key=<YourAPIkey>")

client := &http.Client {
}
req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

res, err := client.Do(req)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
defer res.Body.Close()

body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
}
fmt.Println(string(body))
}
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);
POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);
GET
const axios = require('axios');
let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });
POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {}
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});
POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'email': '[email protected]',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });
POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('[email protected]')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
#import <Foundation/Foundation.h>
dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody = 
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "[email protected]&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody = 
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
library(httr)
res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'email' = '[email protected]',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "email" = "[email protected]",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body
POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


POST
let parameters = "[email protected]&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  'email'='[email protected]' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data '[email protected]&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/'

RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 4,
  "expires": 1717046468,
  "q": "[email protected]",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "11ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet
duration String milliseconds "4ms" Behandlingstid för din begäran på servern

En e-postadress med Landsfilter

I ett land kan ett namn vara kvinnligt medan i ett annat land kan vara manligt.
Genom att lägga till landsfiltret i dina begäringar kan du få könsinformation som är specifik för det landet.
Hitta ISO 3166-1 alpha-2 landskoder

* Om det inte finns något resultat med ett visst landsfilter kommer vi att ge det globala namnresultatet.


GET /api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/email/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>
Välj ditt programmeringsspråk
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();
POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
    'email' => '[email protected]',
    'key' => '<YourAPIkey>',
    'country' => 'US'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();

GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
$response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
     echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();


POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>',
  'country' => 'US')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/email/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/"

payload = '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>").asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .field("country", "US")
  .asString();

GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");
urlencoded.append("country", "US");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "email": "[email protected]",
    "key": "<YourAPIkey>",
    "country": "US"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/email/");
var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
collection.Add(new("email", "[email protected]"));
collection.Add(new("key", "<YourAPIkey>"));
collection.Add(new("country", "US"));
var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
request.AddParameter("country", "US");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>' \
  --data-urlencode 'country=US'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/'));
request.bodyFields = {
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
})
  .catch((error) => {
    console.log(error);
});

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': {},
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>',
  'country': 'US'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'email': '[email protected]',
    'key': '<YourAPIkey>',
    'country': 'US'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('[email protected]')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .send('country=US')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
  });

GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&country=US" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
  dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'email' = '[email protected]',
  'key' = '<YourAPIkey>',
  'country' = 'US'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "email" = "[email protected]",
  "key" = "<YourAPIkey>",
  "country" = "US"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
  .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");
  params.insert("country", "US");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  'email'='[email protected]' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  'country'='US' \
  'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data '[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/'
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/[email protected]&country=US&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
}
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "[email protected]&key=<YourAPIkey>&country=US"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
}
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 1,
  "remaining_credits": 4,
  "expires": 1717046468,
  "q": "[email protected]",
  "name": "anna",
  "gender": "female",
  "country": "US",
  "total_names": 80455,
  "probability": 99,
  "duration": "11ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet
duration String milliseconds "4ms" Behandlingstid för din begäran på servern

Flera e-postadresser

Du kan begära flera e-postadresser samtidigt. Maxgränsen är 50.


GET /api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey> HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io

POST /api/email/ HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>
Välj ditt programmeringsspråk
GET
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

POST
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

GET
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>", Method.Get);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
var options = new RestClientOptions("")
{
  MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("https://api.genderapi.io/api/email/", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("email", "[email protected]");
request.AddParameter("key", "<YourAPIkey>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
GET
curl --location --globoff 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode '[email protected]' \
  --data-urlencode 'key=<YourAPIkey>'
GET
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  options: Options(
    method: 'GET',
  ),
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var data = {
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}
GET
var request = http.Request('GET', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'));


http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/'));
request.bodyFields = {
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
};
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}

GET
package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>"
  method := "GET"

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader("[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>")

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}
GET
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .method("GET", body)
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
GET
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .asString();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("email", "[email protected]")
  .field("key", "<YourAPIkey>")
  .asString();

GET
const requestOptions = {
  method: "GET",
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

const urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("email", "[email protected]");
urlencoded.append("key", "<YourAPIkey>");

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));
GET
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
    "email": "[email protected]",
    "email": "[email protected]",
    "key": "<YourAPIkey>"
  }
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
GET
// WARNING: For GET requests, body is set to null by browsers.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");

xhr.send();
POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
GET
val client = OkHttpClient()
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/x-www-form-urlencoded".toMediaType()
val body = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()
GET
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);

GET
const axios = require('axios');

let config = {
  method: 'get',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  headers: { }
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

POST
const axios = require('axios');
const qs = require('qs');
let data = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
  .then((response) => {
    console.log(JSON.stringify(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
  });

GET
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'GET',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/?email%5B%[email protected]&email%5B%[email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

req.end();
POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var qs = require('querystring');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
  var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = qs.stringify({
  'email': '[email protected]',
  'email': '[email protected]',
  'key': '<YourAPIkey>'
});

req.write(postData);

req.end();
GET
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'GET',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  'headers': { }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
    'email': '[email protected]',
    'email': '[email protected]',
    'key': '<YourAPIkey>'
  }
};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

GET
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
if (res.error) throw new Error(res.error);
  console.log(res.raw_body);
});

POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('[email protected]')
  .send('[email protected]')
  .send('key=<YourAPIkey>')
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
        console.log(res.raw_body);
});

GET
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/?email%5B%[email protected]&email%5B%[email protected]&key=<YourAPIkey>"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];

[request setHTTPMethod:@"GET"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/"]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"[email protected]" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[postData appendData:[@"&key=<YourAPIkey>" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);
GET
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>" in
Client.call `GET uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>";;

let reqBody =
let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/" in
let headers = Header.init ()
|> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
in
let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
let respBody = Lwt_main.run reqBody in
print_endline (respBody)
GET
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
POST
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
GET
$client = new Client();
$request = new Request('GET', 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>');
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
];
$options = [
  'form_params' => [
  'email' => '[email protected]',
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>'
]];
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/', $headers);
$res = $client->sendAsync($request, $options)->wait();
echo $res->getBody();
GET
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$request->addPostParameter(array(
  'email' => '[email protected]',
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>'
));
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}
GET
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>');
$request->setRequestMethod('GET');
$request->setOptions(array());

$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
  'email' => '[email protected]',
  'email' => '[email protected]',
  'key' => '<YourAPIkey>')));$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
GET
$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>' -Method 'GET' -Headers $headers
$response | ConvertTo-Json
POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

$body = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>"

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json
GET
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = ''
headers = {}
conn.request("GET", "/api/email/?email%5B%[email protected]&email%5B%[email protected]&key=<YourAPIkey>", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
POST

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/api/email/", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
GET
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>"

payload = {}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
POST
import requests

url = "https://api.genderapi.io/api/email/"

payload = '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>'
headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

GET
library(httr)

res <- VERB("GET", url = "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")

cat(content(res, 'text'))
POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/x-www-form-urlencoded'
)

body = list(
  'email' = '[email protected]',
  'email' = '[email protected]',
  'key' = '<YourAPIkey>'
)

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/", body = body, add_headers(headers), encode = 'form')

cat(content(res, 'text'))
GET
library(RCurl)
res <- getURL("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>", .opts=list(followlocation = TRUE))
cat(res)
POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/x-www-form-urlencoded"
)
params = c(
  "email" = "[email protected]",
  "email" = "[email protected]",
  "key" = "<YourAPIkey>"
)
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/", .params = params, .opts=list(httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "post")
cat(res)
GET
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

POST
require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
request.body = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>"

response = https.request(request)
puts response.read_body

GET
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let request = client.request(reqwest::Method::GET, "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>");

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded".parse()?);

  let mut params = std::collections::HashMap::new();
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("email", "[email protected]");
  params.insert("key", "<YourAPIkey>");

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/")
    .headers(headers)
    .form(¶ms);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}
GET
http --follow --timeout 3600 GET 'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/' \
  'email'='[email protected]' \
  'email'='[email protected]' \
  'key'='<YourAPIkey>' \
  Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
GET
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method GET \
  --timeout=0 \
  --header '' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>'
POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data '[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/'
GET
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/?email[][email protected]&email[][email protected]&key=<YourAPIkey>")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()

POST
let parameters = "[email protected][email protected]&key=<YourAPIkey>"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()


RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 2,
  "remaining_credits": 7276,
  "expires": 1717069765,
  "q": "[email protected];[email protected]",
  "names": [
    {
      "name": "anna",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "female",
      "country": "US",
      "total_names": 80455,
      "probability": 99
    },
    {
      "name": "james",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 70373,
    "probability": 99
    }
  ],
  "duration": "4ms"
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
names Array Any Lista över dina resultat
duration String milliseconds("4ms") Behandlingstid för din begäran på servern
names(Array)
Område Data typ Värde Beskrivning
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet

Flera E-postadresser med Landsfilter

I ett land kan ett namn vara kvinnligt medan i ett annat land kan vara manligt.
Genom att lägga till landsfiltret i dina begäringar kan du få könsinformation som är specifik för det landet.
Hitta ISO 3166-1 alpha-2 landskoder

* Om det inte finns något resultat med ett visst landsfilter kommer vi att ge det globala namnresultatet.

* Du kan begära flera e-postadresser samtidigt. Maxgränsen är 50.


POST /api/email/multi/country HTTP/1.1
Host: api.genderapi.io
Content-Type: application/json

{
"key":"<YourAPIkey>",
"data":[
    {"email":"[email protected]","country":"DE"},
    {"email":"[email protected]","country":"IT"},
    {"email":"[email protected]","country":"US"}
  ]
}

Välj ditt programmeringsspråk
POST
var client = new HttpClient();
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country");
var content = new StringContent("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}", null, "application/json");
request.Content = content;
var response = await client.SendAsync(request);
response.EnsureSuccessStatusCode();
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());


POST
var options = new RestClientOptions("https://api.genderapi.io")
{
MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/api/email/multi/country", Method.Post);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{" + "\n" +
@"	""key"":""YourApiKey""," + "\n" +
@"  ""data"":[{""email"":""[email protected]"",""country"":""DE""},{""email"":""[email protected]"",""country"":""IT""},{""email"":""[email protected]"",""country"":""US""}]" + "\n" +
@"}";
request.AddStringBody(body, DataFormat.Json);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);
POST
curl --location 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}'

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var data = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
    }
  ]
});
var dio = Dio();
var response = await dio.request(
  'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  options: Options(
    method: 'POST',
    headers: headers,
  ),
  data: data,
);

if (response.statusCode == 200) {
  print(json.encode(response.data));
}
else {
  print(response.statusMessage);
}

POST
var headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
};
var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.genderapi.io/api/email/multi/country'));
request.body = json.encode({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});
request.headers.addAll(headers);

http.StreamedResponse response = await request.send();

if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
}
else {
  print(response.reasonPhrase);
}


POST
package main

import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)

func main() {

  url := "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country"
  method := "POST"

  payload := strings.NewReader(`{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
  }`)

  client := &http.Client { }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  defer res.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(string(body))
}

POST
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

POST
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
  .header("Content-Type", "application/json")
  .body("{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}")
  .asString();


POST
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

const raw = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

const requestOptions = {
  method: "POST",
  headers: myHeaders,
  body: raw,
  redirect: "follow"
};

fetch("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country", requestOptions)
  .then((response) => response.text())
  .then((result) => console.log(result))
  .catch((error) => console.error(error));

POST
var settings = {
  "url": "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  "data": JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "DE"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "IT"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
      }
    ]
  }),
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

POST
// WARNING: For POST requests, body is set to null by browsers.
var data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

xhr.send(data);

POST
val client = OkHttpClient()
val mediaType = "application/json".toMediaType()
val body = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}".toRequestBody(mediaType)
val request = Request.Builder()
  .url("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
  .post(body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build()
val response = client.newCall(request).execute()

POST
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
  curl_slist_free_all(headers);
}
curl_easy_cleanup(curl);


POST
const axios = require('axios');
let data = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

let config = {
  method: 'post',
  maxBodyLength: Infinity,
  url: 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data : data
};

axios.request(config)
.then((response) => {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch((error) => {
  console.log(error);
});


POST
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.genderapi.io',
  'path': '/api/email/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];

  res.on("data", function (chunk) {
    chunks.push(chunk);
  });

  res.on("end", function (chunk) {
    var body = Buffer.concat(chunks);
    console.log(body.toString());
  });

  res.on("error", function (error) {
    console.error(error);
  });
});

var postData = JSON.stringify({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
});

req.write(postData);

req.end();

POST
var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "DE"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "IT"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
      }
    ]
  })

};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});


POST
var unirest = require('unirest');
var req = unirest('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country')
  .headers({
    'Content-Type': 'application/json'
  })
  .send(JSON.stringify({
    "key": "<YourAPIkey>",
    "data": [
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "DE"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "IT"
      },
      {
        "email": "[email protected]",
        "country": "US"
      }
    ]
  }))
  .end(function (res) {
    if (res.error) throw new Error(res.error);
    console.log(res.raw_body);
});


POST
#import <Foundation/Foundation.h>

dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.genderapi.io/api/email/multi/country"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/json"
};

[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{\n	\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
[request setHTTPBody:postData];

[request setHTTPMethod:@"POST"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
    NSLog(@"%@", error);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
    NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
    NSError *parseError = nil;
    NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
    NSLog(@"%@",responseDictionary);
    dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
}];
[dataTask resume];
dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);

POST
open Lwt
open Cohttp
open Cohttp_lwt_unix

let postData = ref "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}";;

let reqBody =
  let uri = Uri.of_string "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country" in
  let headers = Header.init ()
    |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/json"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in

  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body

let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)

POST
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
  }',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Content-Type: application/json'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

POST
$client = new Client();
$headers = [
  'Content-Type' => 'application/json'
];
$body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
}';
$request = new Request('POST', 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country', $headers, $body);
$res = $client->sendAsync($request)->wait();
echo $res->getBody();

POST
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.genderapi.io/api/email/multi/country');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n	"key":"<YourAPIkey>",\n  "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]\n}');
try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
    echo $response->getBody();
  }
  else {
    echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
    $response->getReasonPhrase();
  }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

POST
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
$request->setRequestUrl('https://api.genderapi.io/api/email/multi/country');
$request->setRequestMethod('POST');
$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
  "key":"<YourAPIkey>",
  "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}');
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/json'
));
$client->enqueue($request)->send();
$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();

POST
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Content-Type", "application/json")

$body = @"
{
  `"key`":`"<YourAPIkey>`",
  `"data`":[{`"email`":`"[email protected]`",`"country`":`"DE`"},{`"email`":`"[email protected]`",`"country`":`"IT`"},{`"email`":`"[email protected]`",`"country`":`"US`"}]
}
"@

$response = Invoke-RestMethod 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
$response | ConvertTo-Json

POST
import http.client
import json

conn = http.client.HTTPSConnection("api.genderapi.io")
payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}
conn.request("POST", "/api/email/multi/country", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

POST
import requests
import json

url = "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country"

payload = json.dumps({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)


POST
library(httr)

headers = c(
  'Content-Type' = 'application/json'
)

body = '{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
}';

res <- VERB("POST", url = "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country", body = body, add_headers(headers))

cat(content(res, 'text'))

POST
library(RCurl)
headers = c(
  "Content-Type" = "application/json"
)
params = "{
  \"key\": \"<YourAPIkey>\",
  \"data\": [
    {
      \"email\": \"[email protected]\",
      \"country\": \"DE\"
    },
    {
      \"email\": \"[email protected]\",
      \"country\": \"IT\"
    },
    {
      \"email\": \"[email protected]\",
      \"country\": \"US\"
    }
  ]
}"
res <- postForm("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country", .opts=list(postfields = params, httpheader = headers, followlocation = TRUE), style = "httppost")
cat(res)

POST
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
})

response = https.request(request)
puts response.read_body


POST
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
  let client = reqwest::Client::builder()
    .build()?;

  let mut headers = reqwest::header::HeaderMap::new();
  headers.insert("Content-Type", "application/json".parse()?);

  let data = r#"{
  "key": "<YourAPIkey>",
  "data": [
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "DE"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "IT"
    },
    {
      "email": "[email protected]",
      "country": "US"
    }
  ]
}"#;

  let json: serde_json::Value = serde_json::from_str(&data)?;

  let request = client.request(reqwest::Method::POST, "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")
    .headers(headers)
    .json(&json);

  let response = request.send().await?;
  let body = response.text().await?;

  println!("{}", body);

  Ok(())
}

POST
printf '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}'| http --follow --timeout 3600 POST 'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country' \
  Content-Type:'application/json'

POST
wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --body-data '{
    "key":"<YourAPIkey>",
    "data":[{"email":"[email protected]","country":"DE"},{"email":"[email protected]","country":"IT"},{"email":"[email protected]","country":"US"}]
}' \
  'https://api.genderapi.io/api/email/multi/country'

POST
let parameters = "{\n\t\"key\":\"<YourAPIkey>\",\n  \"data\":[{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"DE\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"IT\"},{\"email\":\"[email protected]\",\"country\":\"US\"}]\n}"
let postData = parameters.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.genderapi.io/api/email/multi/country")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "POST"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
  guard let data = data else {
    print(String(describing: error))
    return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
}

task.resume()RETUR
{
  "status": true,
  "used_credits": 3,
  "remaining_credits": 7282,
  "expires": 1717069765,
  "duration": "6ms",
  "names": [
    {
      "name": "andrea",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "female",
      "country": "DE",
      "total_names": 644,
      "probability": 88
    },
    {
      "name": "andrea",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "male",
      "country": "IT",
      "total_names": 13537,
      "probability": 98
    },
    {
      "name": "james",
      "q": "[email protected]",
      "gender": "male",
      "country": "US",
      "total_names": 45274,
      "probability": 100
    }
  ]
}
Område Data typ Värde Beskrivning
status Boolean true,false Kontrollera felkoder när de är falska
used_credits Integer Any Antal credits som använts på den senaste begäran
remaining_credits Integer Any Antal credits kvar på ditt paket
expires Integer Any Utgångsdatum för ditt paket i tidsstämpel som sekunder
names Array Any Lista över dina resultat
duration String milliseconds("4ms") Behandlingstid för din begäran på servern
names(Array)
Område Data typ Värde Beskrivning
q String Any Din begäran
name String Any Det hittade namnet
gender enum[String] ["male","female","null"] Resultatet av könet
country enum[String] ["US","DE","FR","IT",...] Det mest påträffade landet
total_names Integer Any Antalet prover
probability Integer 50 - 100 Den procentuella sannolikheten för resultatet